Wednesday, October 21, 2009

Bruital Orgasme (Belgium) in Sofia, 24.10.2009


WHO: Bruital Orgasme, Arkhitektur Noir, Simeon Dotkov
WHERE: The Fridge (Sofia, 'Ovche Pole' str. #122)
WHEN: 24.10.2009 @ 19:30ч.
ENTER: 2BGN

No comments: